Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น3) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมี สำนักงานจังหวัดตากสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากจำนวน 19 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมผลักดันและประสานความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตากต่อไป
ธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน)


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th