Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 34/2561

เมื่อวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมAEC (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 34/2561 โดยมีสมาชิกสภาฯ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬา 5 อาเภอชายแดน(นานาชาติ) โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ภารกิจการตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th