Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก


เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น4) สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
โดยมี นายอเนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน และตัวแทนภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสภาพปัญหาในการผลักดันและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ การคมนาคม ระบบสาธานูปโภคพื้นฐาน การผลักดันรถไฟฟ้ารางเบา ฯลฯนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของการส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการสร้างงานและอาชีพแก่คนในพื้นที่ของเทศบาลนครแม่สอด และเพื่อการเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน) 
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th