Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 “นครแม่สอดวิชาการ”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้า และศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือร่วมกันถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 รวมถึงการหาเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 และการส่งต่อผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 “นครแม่สอดวิชาการ” สู่การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน เป็นต้น


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th