Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธาน การประชุมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานกับการงานส่วนต่างๆของการจัดโครงการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไปธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน)


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th