Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและมีประสิทธิผล จากสถาบันพระปกเกล้า เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและช่องว่างทางนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในพื้นที่ พร้อมข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและการทำงานที่ได้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ Area Based Management ABM ซึ่งเป็นโครงการรูปแบบใหม่ของการบริหารงานในอนาคต


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th