Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 37/2560

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ณ ห้องAEC ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามงานของข้าราชการ-พนักงาน เทศบาลนครแม่สอด ที่ได้มอบหมายและรายงานผลการดำเนิน
งานอื่นๆของกอง/ฝ่าย โดยมีวาระการประชุมติดตามงาน ประกอบด้วยเรื่อง

 

 

1. การปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

              หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

3

1. การเลือกตั้งประธานชุมชน

4

          1. การแข่งขันกีฬาและวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ ทำแผนงานประสาน

              กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี 2561 หรือ 2562

          2. ความคืบหน้าโครงการนำร่องโรงเรียนเทศบาล โปรแกรมภาษาและคณิตศาสตร์   

          3. การปรับปรุงซ่อมแซมอุทยานการเรียนรู้ฯ/พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด/สนามฟุตบอล ๗ คน

              การปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                                                            

          4. การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

1. งานที่มอบหมายผู้อำนวยการกองช่าง  

1. ระบบไฟฟ้าใต้ดิน

2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. การประสานงานกรมชลประทานเรื่องการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างถนนท่อ 

    ระบาย  น้ำฯลฯ ในเขตเทศบาล

4. โครงการคลองสวยห้วยใส

5. การวางระบบท่อระบายน้ำในเทศบาลนครแม่สอด

6. การปรับปรุงแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี/เทศบาลนครปากเกร็ด/

     เทศบาลนครเชียงใหม่/อบจ.เชียงใหม่

2. ความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้าง

 1. การก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบจ. ตาก

 2. การก่อสร้างอาคาร ไทเกอร์เฮาส์ (TIGER HOUSE) ถนนเลียบคลองชลประธาน

 3. การก่อสร้างอาคารหน้าโรงแรม HOP INN

3. การแก้ไขแผนที่เทศบาลนครแม่สอด/การทำผังเมืองของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

       4. Smart City นครแม่สอด

                    5. การปรับปรุงผังเมือง ผังสี ผังย่าน

                    6. รายงานข้อมูลการขออนุญาตการก่อสร้างฯ อาคารในเขตเทศบาลนครแม่สอด

      7. ความคืบหน้าการสร้างศาลหลักเมืองนครแม่สอดและพระพุทธรูปประจำนครแม่สอด

                  

1. ความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/การเสนอแผนงานและโครงการ

1.1 เสนอแผนงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี         

1.2 เสนอขอรับการสนับสนุนงบก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น การเคหะแห่งชาติ

 

7

1. ติดตามงานโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

2. แนวทางการบริหารจัดการอาคารตลาดไนท์บาร์ซ่า (โลตัสเล็ก)

8

1. โครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด         

                          

1. การใช้พื้นที่หลังอำเภอแม่สอด เพื่อก่อสร้างคลินิกชุมชน

2. วิทยาลัยวัยที่สาม

3. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอ

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th