Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร

วันที่ 13 มีนาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอด ได้จัดโครงการฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร "การถักโคเชต์กระเป๋าเชือกร่ม" โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และมีนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลฯเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังมี ที่ปรึกษานกยกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และชาวบ้านแต่ละชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้โครงการฝึกอาชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนที่สนใจในการต่อยอดทำอาชีพได้ภายในอนาคต หารายได้มาจุนเจือภายในครอบครัว เป็นการทำเวลาว่างให้้เกิดประโยชน์อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้มีระยะการฝึกอบรม ตั้งแต่13-16 มีนาคม 2560   


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th