Menuslide

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะผู้บริหารพบผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีแถลงนโยบายการบริหารพร้อมประชาสัมพันธ์ร่วมลงชื่อเสนอกฏหมายจัดตั้งจังหวัดแม่สอดเพื่อเสนอประธานรัฐสภา

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.55 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีได้จัดงานประชุมผู้ปกครองขึ้นโดย นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารได้พบปะผู้ปกครองพร้อมกล่าวถึงนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารที่ผ่านมาพร้อมทั้งนโยบายการส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนภายในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร สำหรับนโยบายการบริหารบ้านเมืองถึงการส่งเสริมการพัฒนาให้แม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และจังหวัดแม่สอด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนปี 2558 นี้ รวมถึงการขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนร่วมเข้าชื่อเพื่อเสนอกฏหมายจัดตั้ง จังหวัดแม่สอด โดยทั้งนี้ได้กล่าวถึงประโยชน์ในการจัดตั้งโครงการทั้ง 3 โครงการที่จะทำให้ประชาชนทั้งในอำเภอแม่สอดและ 5อำเภอชายแดนแม่สอดเกิดการพัฒนาอย่างต็มรูปแบบ


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th