Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2562
โดยมี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ที่ปรึกษา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์จากการเรียนมาใช้แก้ปัญหา ฝึกความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในการแข่งขันเป็นทีม และพัฒนาทักษะการแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไปธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน)
 

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th