Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม โกเมน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น 3) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด โดยมี นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุม มีประเด็นประชุมในการ แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดต่อไป


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th