Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด “สูงวัยแบบสง่า ชราอย่างทันสมัย”

เทศบาลนครแม่สอด วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด “สูงวัยแบบสง่า ชราอย่างทันสมัย”
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา (ชั้น1) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานพร้อมให้การบรรยาย พบปะและสร้างสีสัน ให้ความรู้ในฐานะครูของผู้สูงวัย ในวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด สูงวัยแบบสง่า ชราอย่างทันสมัย ดำรงชีวิตพอเพียงแบบวิถีไทย ใส่ใจสุขภาวะอย่างยั่งยืน
ซึ่งบรรยายพิเศษเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และโครงการอื่นๆที่เทศบาลนครแม่สอดจะดำเนินการในอนาคต เพื่อให้ผ้สูงอายุมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการรักษาดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยผู้สูงอายุด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการพัฒนาตนเอง ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดสรรสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ต่อไป
ธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน)

 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th