Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกูล รรท.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ให้การต้อนรับ ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการฯ ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ และคณะจากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมประชุมโครงการเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและมีประสิทธิผล โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน ซึ่งมีตัวแทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและช่องว่างทางนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในพื้นที่พร้อมข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th