Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชายแดนไทย – เมียนมา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม AEC สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น 2) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย – เมียนมา โดยมี นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประชุมในเรื่อง การกำหนดหน่วยงานที่จะเข้ามาใช้งานศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ การกำหนดวันเข้าทำงาน รวมไปถึงการกำหนดวันเปิดศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ เพื่อให้การบริหารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ต่อไป


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th