Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานของครู ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ต  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานของครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดร่วมงาน ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการรับทราบข้อปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษา เป็นการรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน   ที่กำหนด โดยมีจำนวนครูและพนักงานจ้างที่เข้าร่วมการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 306 คน


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th