Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2563 ชุมชนดอนไชย

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนดอนไชย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

13022020-0306IMG_2319 (Custom).JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานจัดกิจกรรม โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครแม่สอด ประธานชุมชนดอนไชย ประชาชนชุมชนดอนไชย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2563

13022020-0307IMG_2322 (Custom).JPG

เพื่อออกพบปะประชาชนในชุมชนดอนไชยอย่างใกล้ชิด รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชน เผยแพร่ให้ความรู้ในการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง และร่วมมือกับชุมชนในการวางแผนพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต่อไป

13022020-0308IMG_2335 (Custom).JPG

13022020-0308IMG_2309 (Custom).JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th