Menuslide

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ.2562 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม AEC ชั้น 2 สำนักงานเทศบาล
นครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

23052019-0439IMG_7309_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มอบหมายให้
ว่าที่พันตรี ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

23052019-0440IMG_7337_resize.JPG

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 9/2562 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีผู้แทนประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมให้ความเห็นชอบ และเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

23052019-0441IMG_7320_resize.JPG

23052019-0441IMG_7384_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th