Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม AEC (ชั้น2)  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม โดยมี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 14 แห่งในเขตอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาด ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดบริการสาธารณะต่อไป


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th