Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำการขอทานในชุมชนพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำการขอทานในชุมชนพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน พร้อมด้วยประธานชุมชนเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำการขอทาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th