Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด มอบรถบรรทุกจัดเก็บขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางในการยืมไปบริหารจัดการขยะในพื้นที่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารในการทำหนังสือสัญญาในการยืมรถบรรทุกจัดเก็บขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางในการยืมไปบริหารจัดการขยะในพื้นที่

19112019-01232698_resize.jpg

โดยมี นายเชษฐา ศรีโสภาบุปผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง พร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง เข้ารับมอบครั้งนี้ ซึ่งเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางครอบคลุม 2 ตำบล
10 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 2,477 ตารางกิโลเมตร ระยะเส้นทางแต่ละหมู่บ้านมีพื้นที่ห่างไกล มีความยากลำบากเนื่องจากถนนยังเป็นลูกรังและเป็นดินโคลน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง มีรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้าง เทท้าย จำนวนเพียง 2 คัน มีสภาพที่ทรุดโทรม ผ่านการใช้งานที่ยาวนานหลายปี และมีการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางจึงได้ขอความอนุเคราะห์หยิบยืมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

19112019-01232697_resize.jpg

19112019-01242702_resize.jpg


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th