Menuslide

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

17062019-0322IMG_9533_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วให้การต้อนรับ

17062019-0322IMG_9549_resize.JPG

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและคณะครู ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน พร้อมชี้แจงความคืบหน้าการทำงานของเทศบาลนครแม่สอดในด้านต่างๆ เช่น การผลักดันนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติการยกระดับเทศบาลนครแม่สอดให้เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับเมืองพัทยา โครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาล และโครงการโรงเรียนกีฬาสู่มหาวิทยาลัยกีฬา เป็นต้น

17062019-0323IMG_9603_resize.JPG

17062019-0323IMG_9588_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th