Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

วันที่ 5 พฤาภาคม 2560 เวลา 09.00น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมต้อนรับ คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th