Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ประจำปี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์จากการเรียนมาใช้แก้ปัญหา ฝึกความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในการแข่งขันเป็นทีม และพัฒนาทักษะการแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไปธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน)


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th