Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มอบใบประกาศผู้ร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุมชน

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลนครแม่สอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกิจกรรม พร้อมมอบใบประกาศผ่านโครงการอบรมฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุมชน (จัดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนได้หาความรู้และประสบการณ์ต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะกรรมการชุมชนทั้งยังได้สรุปความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครแม่สอดให้กับคณะกรรมการชุมชนได้รับทราบด้วย


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th