Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำเดือนมีนาคม 2560

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายถิรยุทธ ฉันติกุล และนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน  และเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด  ประจำเดือนมีนาคม 2560  โดยทางเทศบาลนครแม่สอดมีเรื่องประชาสัมพันธ์และพบปะพูดคุยและประชาคมขอความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเร่งรัดโครงการขุดเจาะอุโมงค์สาย ตาก-นครแม่สอด โครงการทำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลนครแม่สอด และเรื่องอื่นๆเช่นการพัฒนาในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด  


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th