Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด รับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนพบพระวิทยาคม เกี่ยวกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง (ชั้น 6) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

05112019-0325IMG_8903_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานและวิทยากรบรรยายพิเศษพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด

05112019-0328IMG_8900_resize.JPG

โดยคณะศึกษาดูงานโรงเรียนพบพระวิทยาคม จำนวน 120 คน เข้ารับฟังบรรยาย เรื่อง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง 

05112019-0328IMG_8937_resize.JPG

05112019-0328IMG_8967_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th