Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการหนูรักษ์วัฒนธรรมกิจกรรมลอยกระทง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.45 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหนูรักษ์วัฒนธรรมกิจกรรมลอยกระทง โดยมี สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมในด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีไทย ให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่สอดคล้องกับการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสืบไป

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th