Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2563

 

08012020-1156IMG_5328 (Custom).JPG
เมื่อวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2563

08012020-1156IMG_5338 (Custom).JPG
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครแม่สอด ตัวแทนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 346 และตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นหารือตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อออกพบปะประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทุกชุมชนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 2.เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 3.เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

08012020-1157IMG_5349 (Custom).JPG
4.เพื่ออำนวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่าง ๆ  แก่ประชาชน 5.เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่าง ๆแก่ประชาชนในการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง 6.เพื่อร่วมมือกับชุมชนในการวางแผนพัฒนาของชุมชนในเขตเทศบาล และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานเทศบาลนครแม่สอด ต่อไป


08012020-1157IMG_5355 (Custom).JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th