Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2561

เมื่อวันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เวลา 10 .00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนฑ์ และเวลา 13.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธาน การจัดประชุมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมและมอบหมายให้ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานพร้อมด้วยทีมงานกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบ LED ขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV ป้ายบอกชื่อถนน/ซอย แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวศูนย์กลางเขตพพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและโซนภาคเหนือ เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งหมดทั้งหมด 11 โครงการ พร้อมกับการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2561 แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ทั้งหมด 20 ชุมชน     

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th