Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการฝึกวิชาชีพให้ความรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา      (ชั้น1) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกวิชาชีพให้ความรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนเข้าร่วมเปิดโครงการเพื่อ ให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนำความรู้ทักษะฝีมือไปประกอบอาชีพได้ โดยมีผู้เข้าฝึกวิชาชีพทั้งหมด 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th