Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการฝึกวิชาชีพให้ความรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา      (ชั้น1) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกวิชาชีพให้ความรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนเข้าร่วมเปิดโครงการเพื่อ ให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนำความรู้ทักษะฝีมือไปประกอบอาชีพได้ โดยมีผู้เข้าฝึกวิชาชีพทั้งหมด 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th