Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม AEC สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น 2 ) 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้        
นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกองงานต่างๆเข้าร่วมประชุม
โดยได้นำนโยบายที่เกี่ยวข้อง เจตจำนงของผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์การทุจริตในภาพรวมของ                    
เทศบาลนครแม่สอดและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี          

 โดยกำหนดประเด็นแลกเปลี่ยนตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

4. การเสริมสร้างและตรวจสอบการปฏิบัติปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th