Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดเสวนาการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการเสวนาการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการและติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการติดตามผลการดำเนินตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนชองเขตเทศบาลนครแม่สอด

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th