Menuslide

การประเมินผลการเรียนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด(รุ่นที่ ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ได้จัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑) โดยมีการเรียนการสอน ๕ หมวดวิชา วิชาสุขภาวะบำบัด(กาย/จิต/สังคม/ปัญญา) การพัฒนาบุคลิกภาพและวิชาเทคโนโลยีฯ  วิชาชีวิตพอเพียง วิชาพหุวัฒนธรรม โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องเรียนเพชรภูมิปัญญา อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด

09082019-0921วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด-8-สิงหาคม-2562_๑๙๐๘๐๘_0_43-300x169.jpg

  วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด จึงดำเนินการประเมินผลการเรียนการสอนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ด้วยวิธีการสอบตามแบบทดสอบวัดผลปลายภาคปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งแบบทดสอบประเภทปรนัย ๔ ตัวเลือก  จำนวน ๒๐ ข้อ  ทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน ข้อสอบประกอบด้วย ๕ หมวดวิชา วิชาสุขภาวะบำบัด(กาย/จิต/สังคม/ปัญญา)   

09082019-0928วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด-8-สิงหาคม-2562_๑๙๐๘๐๘_0_56-300x169.jpg
การพัฒนาบุคลิกภาพและวิชาเทคโนโลยีฯ  วิชาชีวิตพอเพียง วิชาพหุวัฒนธรรม โดยจะดำเนินการสอบ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสอบที่ ๑ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาและห้องสอบที่ ๒ ห้องศูนย์ประสานงานกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด และจะดำเนินการประกาศผลสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

09082019-0921วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด-8-สิงหาคม-2562_๑๙๐๘๐๘_0_44-300x169.jpg


http://maesotsociety.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2/

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th