Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม AEC (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ ปัญญาสว่าง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รรท.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล นายอรรฆรัตน์ อรัญพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th