Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 6

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุุมโกเมน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น 3) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 6 โดยมี ที่ปรึกษานายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเข้าร่วมการประชุม

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th