Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งดูงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แบบบูรณาการระหว่าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่และส่วนราชการในพื้นที่ตำบลช้างเผือก โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ทั้งหมด 54 คน ด้วยกัน


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th