Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2563 ชุมชนวัดหลวง

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนวัดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

12022020-0956IMG_2238 (Custom).JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานจัดกิจกรรม โดยมี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครแม่สอด ประธานชุมชนวัดหลวง ประชาชนชุมชนวัดหลวง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2563

12022020-0957IMG_2242 (Custom).JPG

เพื่อออกพบปะประชาชนในชุมชนวัดหลวงอย่างใกล้ชิด รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชน เผยแพร่ให้ความรู้ในการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้องและร่วมมือกับชุมชนในการวางแผนพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
ต่อไป

12022020-0957IMG_2268 (Custom).JPG

12022020-0958IMG_2271 (Custom).JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th