Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2560

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ต ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีสมาชิก       สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและผู้ปกครองนักเรียนร่วมงาน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สร้างความภูมิใจให้แก่นักเรียน คณะครู อาจารย์ และผู้ปกครอง  โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 405 คน ประกอบด้วยนักเรียนจาก โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี จำนวน 96 คน  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จำนวน 75 คน โรงเรียนเทศบาล          วัดบุญญาวาส จำนวน 62 คน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จำนวน 60 คน และโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 112 คน


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th