Menuslide

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตากร่วมเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก (เทศบาลนครแม่สอด)

เมื่อวันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา (ชั้น 1) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

11092019-0531IMG_1279_resize.JPG

นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก เป็นประธาน

11092019-0532IMG_1284_resize.JPG

โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ เลขาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลนครแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก (เทศบาลนครแม่สอด)

11092019-0532IMG_1265_resize.JPG

11092019-0532IMG_1289_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th