Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำเดือนเมษายน 2560

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว          ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร นายกุล  เครือวีระ และนายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน  และเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด  ประจำเดือนเมษายน 2560  โดยทางเทศบาลนครแม่สอดมีเรื่องประชาสัมพันธ์และพบปะพูดคุยเรื่องการพัฒนาโครงการเคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษา และการพัฒนาอื่นๆในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด  


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th