Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม AEC (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ให้การสัมภาษณ์ “โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงานระดับอนุภูมิภาค GMS และ IMT-GT” โดยมีนายสุวิทย์ สรรพวิทยาศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง (สวช.) ร่วมกับตัวแทนสำนักงาน และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) พร้อมคณะเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ของแนวระเบียงเศรษฐกิจ กลไกการขับเคลื่อนและพัฒนารวมถึงติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th