Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง

             เมื่อวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนสองแคว 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย สมาชิกสภา ที่ปรึกษาฯ ปลัดเทศบาล ผู้นำชุมชน นักเรียน ตัวแทนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานพิธี ในการจัดกิจกรรมนี้เป็นการช่วยลดปัญหาขยะ สร้างจิตสำนึกก่อนทิ้งขยะทุกครั้ง ซึ่งสามารถทำได้ในระดับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
ธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน)


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th