Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายให้ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี ว่าที่พ.ต.ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล รรท.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน และทีมงานกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมประชาคมชาวบ้านในเขตเทศบาลทั้ง 20 ชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบา วัดบุญญาวาส หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โดยมีประชาชน เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน กำหนดหัวข้อประชาคม ดังนี้


1.โครงการขุดเจาะอุโมงค์เส้นทางสายตาก – แม่สอด

เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ด้านการขนส่งโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ

2. กำหนด จุดเริ่มต้น (หลังม.ราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด) – จุดสิ้นสุด (บริเวณลานสาน) ของโครงการ               

เส้นทางสาย ตาก – แม่สอด เพื่อย่นระยะทาง ประหยัดงบประมาณลงทุนในการก่อสร้าง

3. การเร่งรัดให้ดำเนินโครงการขุดเจาะอุโมงค์เส้นทางสายตาก – แม่สอด ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์นายกรัฐมนตรีพิจารณาเร่งรัดให้มีการก่อสร้างหลังจากศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วภายใน 3-5 ปี


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th