Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม เวลา 10.45 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) พร้อมด้วยว่าที่พันตรี ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด”


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th