Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สอด ที่ว่าการอำเภอแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

04102019-013051382_resize.jpg

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

04102019-013051380_resize.jpg

การประชุมครั้งนี้ ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ในการนี้ เพื่อรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตากและให้การปฏิบัติงานราชการของอำเภอแม่สอดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

04102019-013151383_resize.jpg

04102019-013151381_resize.jpg


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th