Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี)

เมื่อวันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) ชั้น 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน ไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) โดยมีปลัดเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยมีประเด็นที่หารือเช่น ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว การรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากสถานที่ต่างๆในจังหวัดตากและกำหนดวันเปิดศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ เป็นต้น


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th