Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

เมื่อวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอกแก้ว อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

08052019-0413IMG_4995_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรี
นครแม่สอดและนายณัธนัย ชินสรนันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด

08052019-0413IMG_4965_resize.JPG

เพื่อลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เพื่อดูพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 4/12 (อาคาร 4 ชั้น12 ห้องเรียน) แทนอาคารอาคาร 2 หรืออาคารเฟื้องฟ้า ขนาด 2/6 ที่มีอายุกว่า 40ปี พร้อมทั้งลงดูพื้นที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตราฐาน ขนาด 25 เมตร

08052019-0414IMG_4970_resize.JPG

08052019-0414IMG_4990_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th