Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

02082019-0321IMG_5948_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรี ธีรยุทธ ธีระโสพิศ ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางเตยพร้อมคณะ โดย ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ“การค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ”

02082019-0321IMG_5909_resize.JPG

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการชุมชน ในการนำมาพัฒนาให้ยั่งยืนที่มีลักษณะโดดเด่น และมีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมทางสังคมในรูปแบบเมืองเขตเศษฐกิจพิเศษที่อยู่ติดชายแดน นำโดยวิชชั่นของผู้นำเทศบาลนครแม่สอดที่มองเห็นการตามกรอบแนวคิดที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร์  20 ปี ของประเทศไทย ในด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  การลดความเลื่อมล้ำการพัฒนาและการเสริมสร้างความมั่นคง จึงส่งเสริม และผลักดันให้พื้นที่แม่สอดได้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงเกณฑ์และวิธีการสนับสนุน การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

02082019-0322IMG_5943_resize.JPG

02082019-0322IMG_5996_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th