Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์บริการทางวิชาการอำเภอแม่สอด

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมปัญญา สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น 1) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์บริการทางวิชาการอำเภอแม่สอด ในหัวข้อเรื่องการจัดสวัสดิการทางสังคม โดยมี นางสาวอัจฉรานี ปราบริปู หัวหน้าฝ่าย สังคมสงเคราะห์ และนางสาวศศิพร เลิศรัตนพันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการให้การบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th