Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับเทศบาล

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับเทศบาล

30112019-0330DSC_0483.jpg

โดยรับเกียรติจากนายภิรมย์  ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้เกียรติเป็รประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรตคิจากนายพงศ์พัฒน์ พยอมยนต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้

30112019-0335DSC_0481.jpg

30112019-0336DSC_0470.jpg

การสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับเทศบาล ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชัย  นุชเนือง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และ ดร.สลิลนา ภูมิพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ โดยวัถุประสงค์ของจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับเทศบาล ได้รับความรู้แล้วแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอดต่อไป

30112019-0346DSC_0550.jpg

30112019-0346DSC_0499.jpg

 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th